Leie storsalen

Disse leievilkår gjelder utleie av Brukets arrangementslokaler (Storsalen). Barlokalet er ikke omfattet av leien og vil alltid være åpent for øvrig publikum.

Følgende informasjon må sendes av leietaker til Bruket før bekreftelse av arrangement:

Dato for leie:

Navn på leietaker og kontaktperson:

Navn på arrangement:

Leieperiode:

Lokale og bemanning tilgjengelig fra klokka:

Antall deltakere:

Romoppsett:

Servering:

Tekniske behov:

Åpent eller lukket arrangement:

Fakturainformasjon: Navn på fakturamotaker, org.nr, adresse og e-post

Andre behov må spesifiseres og forklares så godt det lar seg gjøre i forkant av arrangement. Ønsker du rød løper? Ønsker du vakter? Ønsker dere servering eller mobil bar i eventlokalet? Har dere noen andre konkrete behov?

Endringer i antall deltakere må meldes inn så tidlig som mulig og ved større endringer - senest 2 uker før arrangement.

For åpne publikumsarrangement

 • Promotering av publikumsarrangement: Leietaker er selv ansvarlig for å promotere arrangement. Så snart info om arrangementet på nett bør dette sendes til Bruket som kan bidra med å formidle info om arrangementet. (FB-event legges inn på Brukets kalender)

 • Billettering: Leietaker må inngå egen avtale med Bruket ved salg av billetter til publikumsarrangement  - alt salg må skje gjennom Bruket/Ticketmaster.

 • Utleier skal kunne bruke pressebilder og presseskriv vederlagsfritt i promoteringen av Arrangementet og på markedsmateriell. Leietaker plikter å opplyse Utleier om eventuell krediteringsplikt. Slikt materiell kan også benyttes til promotering av Utleier.

 • Ved Leietakers egen markedsføring av Arrangementet skal Utleiers navn og logo kun benyttes i den utstrekning Utleier tillater det.

 • Detaljert kjøreplan skal sendes seinest ei uke før arrangement

Aldersgrense

 • Aldersgrense på Bruket er 20 år etter klokka 18.00 med mindre annet er avtalt

Husleie

 • Avtalt leiepris inkluderer bruk av lokaler (begge rom) og møbler, samt opprigg og renhold med mindre annet er avtalt.

  • Lokalenes samlede areal er på 230 kvm og inkluderer toaletter og garderobe, samt et anretningskjøkken

  • Lokalene er på gateplan med tilgang for rullestolbrukere. Rullestolbrukere må benytte toalett i Bruket bar.

 • Tilgang til lokale er én time før arrangementsstart om ikke annet er avtalt.

 • For arrangement med over 30 deltakere og bruk av teknikk må Bruket ha en egen arrangementsprodusent på jobb som kommer i tillegg til leie

 • Faktura sendes innen en uke etter arrangement på e-post til Leietaker med 7 dager betalingsfrist.

 • Avtalt husleie er ekskludert MVA

  • Leie av lokale hvor servering ikke står som en vesentlig del er fritatt MVA.

  • For konserter og andre arrangement av kunstnerisk art er husleie og teknikk fritatt MVA.

Teknikk, opprigg og pynt

 • Bruk av husets teknikk skal avtales og spesifiseres i forkant av arrangement.

 • Leietaker må ha med egen data til framvisning av presentasjon

 • Ved konsert eller større teknisk produksjon må leietaker selv ta kostnaden for lydtekniker. Dette kan leietaker stille med selv eller bestille via teknisk ansvarlig på Bruket. Kostnaden faktureres direkte fra tekniker til leietaker.

 • Lokalene rigges opp med husets møbler etter avtale

 • Alt av pynting og pådekking av bord gjøres av leietaker med mindre annet er avtalt

Servering

 • Det er IKKE tillatt å ha noe medbrakt drikke på Bruket eller Brukets eventlokaler - verken alkohol eller alkoholfritt

 • Om leietaker har med medbrakt alkohol i eventlokaler risikerer Bruket å miste skjenkebevillingen. For private arrangement gjelder også ordinære skjenkeregler. Alle ansatte på Bruket eller dørvakter er pliktig til å følge alkoholloven. Dersom dette forekommer brudd på alkoholloven kan Bruket kaste ut enkeltpersoner fra arrangementet.

 • Det kompenseres ikke i leie dersom leietaker ikke retter seg etter gjeldende lover og regler og festen må avsluttes.

 • MERK: Skjenketid er normalt til klokka 00.30 og arrangementer må være avsluttet senest 01.00.
  Fra og med 16. mai 2019 har Bruket muliget for å utvide skjenketiden til klokka 03.00 og stenger 03.30. Om arrangør ønsker utvidet åpningstid skal dette avtales i forkant og arrangør må dekke aller ekstra kostnader knyttet til bemanning og vakthold.

 • Etter avtale med ansatte kan leietaker bli igjen i 30 min etter stengetid for å rydde ut egne ting og utstyr fra lokalet.

 • Glass, kopper og annet knyttet til servering fra baren er inkludert i leie.

 • Det kan unntaksvis tillates medbragt alkoholfri drikke mot tillegg i leiepris. Ønsker leietaker å benytte Brukets kopper og glass må dette leies inn etter avtale.

 • For kurs og konferanser bestilles kaffe/vann/te fra Bruket i forkant av arrangement. Kaffe koster 320,- per kanne (ca 12 kopper)

 • Alt av drikke betales av leietaker umiddelbart etter arrangement med mindre annet er avtalt. Ved fakturering av drikke tilkommer et servicegebyr på 5%


Matbestilling

Bruket har per i dag ikke eget kjøkken. Leietaker kan bestille inn mat selv.

Bruket kan også bestille mat til arrangement uten påslag i pris:

 • Catering for større kveldsarrangement kan bestilles fra vår samarbeidspartner Foodoccation.

 • Frokost og lunsj kan bestilles fra vår samarbeidspartner Godt Brød.

Bemanning knyttet til bestilling og eventuell servering av mat kommer i tillegg og koster kr 400 per time.

 • Tallerkener og bestikk har et tillegg på kr 20,- per person.

 • Duker til bord må bestilles inn og koster 250,- per duk. Alternativt kan leietaker selv ta med papirduk.

Merk: Dersom leietaker bestiller inn mat selv må leietaker selv håndtere overskuddsmat og ta ansvar for at den ikke blir kastet i søppelet. Kirkens Bymisjon 24sju (Tollbugata 3) tar imot mat hele døgnet (tlf 23689898). Ved kapasitet og avtale på forhånd kan en ansatt fra Bruket levere maten her mot at leietaker dekker ekstra transportkostnader.

Bemanning

 • Ekstra bemanning som kreves utover avtalte rammer faktureres med kroner 400,- per time. Dette gjelder også dersom leietaker ikke har ryddet bort eget utstyr eller pynt (konfetti, ballonger, mat mm).

 • Ønskes det bordservering kan leietaker selv ha med servitører som serverer og rydder maten

 • Ønskes det servering av drikke ved bord må dette avtales med Bruket i forkant og leies inn ekstra bartendere

Sikkerhet

 • Ved behov for ekstra vakthold skal kostnaden for dette skal dekkes av Leietaker. Leietaker skal sette seg inn i gjeldende lover og regler som omfatter Leietakers Arrangement, herunder Utleiers reglement, rømningsveier, brannforskrift etc.

 • Leietaker skal påse at uvedkommende ikke har tilgang til Lokalet og det utstyr som Leietaker disponerer i leieperioden.

Konsert

 • Ved konserter må teknisk ansvarlig på Bruket godkjenne oppsett og gjennomførbarhet før endelig bekreftelse. Arrangør må følge tider satt i kjøreplan.

 • Arrangør står selv ansvarlig for å rapportere til TONO og betale vederlag

Lyd

 • Utleiers lydbegrensninger skal ikke overskrides.

Forsikring/Erstatning

 • Utleier er ansvarlig for å ha alle lovpålagte forsikringer. Leietaker er ansvarlig for å ha forsikring, herunder ansvarsforsikring, for egne personer og utstyr.

 • Utleier er ikke ansvarlig for Leietakers utstyr og eierandeler.

 • Leietaker er ansvarlig for eventuell skade på bygning, inventar og utstyr. Skader og ødelagt utstyr erstattes/repareres på leietakers regning.

 • Alle endringer som ikke kan tilbakeføres til original stand skal godkjennes av utleier.

Branninnstruks

 • I tilfelle falsk brannutrykning forekommer, og som Leietaker selv har forårsaket, så er Leietaker selv økonomisk ansvarlig.

 • Tilfeller som kan forårsake falsk brannalarm er:

  • Aktiviteter som utvikler røyk, damp, støv eller gasser som vil kunne aktivisere røykdetektorer.

  • Aktiviteter som utvikler høy varme

 • Merk: Det er ikke tillatt med noen form for ild, fyrverkeri eller pyro.


Opptak av lyd og bilde

Utleier kan ikke forhindre, eller holdes ansvarlig for, bruk av mobiltelefoner eller personlig kamera til fotografering eller videoopptak. Utleier kan gjøre lyd- eller bildeopptak til internt bruk eller til egen markedsføring.

Taushetsplikt

Partene er forpliktet til, så vel under avtaletiden som etter dens opphør, uansett årsak, å bevare fullstendig taushet overfor uvedkommende om Leieavtalens innhold og annen konfidensiell informasjon som Partene er blitt kjent med i forbindelse med Leieavtalen. All informasjon Partene utveksler i forbindelse med Leieavtalen er å anse som konfidensiell informasjon.

Partene er forpliktet til å samarbeide og vise lojalitet ovenfor hverandre under gjennomføringen av Leieavtalen.


Avbestilling

Avbestilling skal skje skriftlig.

 • Ved avbestilling tidligere enn 3 måneder før arrangement skal påløpte kostnader refunderes Utleier.

 • Ved avbestilling senere enn 3 måneder før arrangement skal Leietaker betale avbestillingsgebyr på 50% av leiesum.

 • Ved avbestilling senere enn 2 måneder før arrangement skal Leietaker betale avbestillingsgebyr på 100% av leiesum.

Dersom Leietaker vil flytte arrangementet til en senere dato anses dette som en avbestilling på samme vilkår som over, med mindre annet avtales.

(Egen avtale om avbestilling kan gjøres for mindre kurs/konferanser i ukedag uten større produksjon. Da kan man be om følgende avbestillingsreglel: Ved avlysning av arrangement senere enn 14 dager før arrangement faktureres full leie.)