LEIE BRUKET


Åpne publikumsarrangementer på Bruket betaler ingen leie. For å få ha arrangement her må det være av allmenn interesse, enkel produksjon og et program fra scenen med kort varighet.


Praktiske vilkår:

 • Bruket kan stille med lerret, projektor og 2 stk mikrofoner (ubemannet) (se info om husets teknikk)

 • Arrangør må selv dekke alle kostnader for teknisk innleie, lydtekniker og eventuelt vakthold

 • Ved behov for arrangementsprodusent fra Bruket må dette avtales i forkant og arrangør selv dekke kostnaden for dette

 • Detaljert kjøreplan må sendes senest 1 uke før arrangement

 • Leietaker må ha med egen data til eventuelt framvisning av video/bilder/presentasjon


Åpent arrangement

 • Bruket skal være åpent for publikum både under opprigg, under arrangementet og fram til Bruket stenger. Dette må arrangør ta hensyn til og sørge for at arrangementet ikke fremstår som lukket.

 • Arrangør skal rette seg etter instrukser fra ansatte på Bruket.

 • Arrangør kan pynte lokalet etter avtale, men det er svært viktig at lokalet er åpent, tilgjengelig og gjenkjennelig for alle stedets gjester.


Bookinghenvendelse må inneholde følgende informasjon:

Dato for arrangement:

Navn på arrangør og kontaktperson:

Navn på arrangement:

Tidspunkt for arrangement:

Bemanning tilgjengelig fra klokka:

Forventet antall deltakere:

Forhåndsbestilt servering (velkomstdrikke, mat o.l.):

Tekniske behov:

Andre behov må spesifiseres og forklares så godt det lar seg gjøre ved henvendelse eller i god tid før arrangement.


Betaling

 • Arrangør skal gjøre opp for seg ved arrangementsslutt med mindre annet er avtalt.

 • Ved fakturering av drikke tilkommer et servicegebyr på 5% i tillegg til fakturagebyr.

 • Ønsker arrangør å dele ut bonger skal dette avtales én uke i forkant


Avbestilling

Avbestilling skal skje skriftlig.

 • Ved avbestilling tidligere enn 3 måneder før arrangement skal påløpte kostnader refunderes Utleier.

 • Ved avbestilling senere enn 3 måneder før arrangement skal Leietaker betale avbestillingsgebyr på kr. 2.500,-.

 • Ved avbestilling senere enn 2 måneder før arrangement skal Leietaker betale avbestillingsgebyr på kr. 5.000,-.

Dersom Leietaker vil flytte arrangementet til en senere dato anses dette som en avbestilling på samme vilkår som over, med mindre annet avtales.


Mat og drikke

 • Det er ikke tillatt med noe medbrakt drikke på Bruket

 • Medbrakt mat kan tillattes etter avtale. Arrangør må ta alt ansvar for håndtering, servering og rydding av mat. Dersom Brukets ansatte må bidra til sette fram eller rydde mat faktureres Arrangør med kr 400,- per time.

 • Ved behov for serveringsutstyr knyttet til matservering må dette avklares i forkant og leies for et tillegg i pris


Promotering

 • Leietaker er selv ansvarlig for å promotere arrangementet.

 • Så snart info om arrangementet på nett bør dette sendes til Bruket som kan bidra med å formidle info om arrangementet. (FB-event legges inn på Brukets kalender)

 • Billettering: Det er ikke tillatt å ta billettinntekter for arrangement i barlokalet - her har vi kun åpne publikumsarrangement. Ved ønske om billettering må man leie arrangementslokalene

 • Utleier skal kunne bruke pressebilder og presseskriv vederlagsfritt i promoteringen av Arrangementet og på markedsmateriell. Leietaker plikter å opplyse Utleier om eventuell krediteringsplikt. Slikt materiell kan også benyttes til promotering av Utleier.

 • Ved Leietakers egen markedsføring av Arrangementet skal Utleiers navn og logo kun benyttes i den utstrekning Utleier tillater det.


Konsert

 • Ved konserter må teknisk ansvarlig på Bruket godkjenne oppsett og gjennomførbarhet før endelig bekreftelse. Arrangør må følge tider satt i kjøreplan.

 • Arrangør står selv ansvarlig for å rapportere til TONO og betale vederlag


Aldersgrense

 • Aldersgrense på Bruket er 20 år etter klokka 18.00 med mindre annet er avtalt


Musikk

 • Stiller arrangør med egen DJ må det godkjennes av Bruket og passe til stedets profil.

 • DJ må følge instrukser fra de ansatte og ikke spille over godkjent volum.


Bemanning

 • Ekstra bemanning som kreves utover avtalte rammer faktureres med kroner 400,- per time. Dette gjelder også dersom leietaker ikke har ryddet bort eget utstyr eller pynt (konfetti, ballonger, mat mm).


Sikkerhet

 • Ved behov for ekstra vakthold skal kostnaden for dette skal dekkes av Leietaker. Leietaker skal sette seg inn i gjeldende lover og regler som omfatter Leietakers Arrangement, herunder Utleiers reglement, rømningsveier, brannforskrift etc.

 • Leietaker skal påse at uvedkommende ikke har tilgang til Lokalet og det utstyr som Leietaker disponerer.

 • Leietaker må ikke blokkere rømningsveier med møbler eller utstyr


Lyd

 • Utleiers lydbegrensninger skal ikke overskrides.


Forsikring/Erstatning

 • Utleier er ansvarlig for å ha alle lovpålagte forsikringer. Leietaker er ansvarlig for å ha forsikring, herunder ansvarsforsikring, for egne personer og utstyr.

 • Utleier er ikke ansvarlig for Leietakers utstyr og eierandeler.

 • Leietaker er ansvarlig for eventuell skade på bygning, inventar og utstyr. Skader og ødelagt utstyr erstattes/repareres på leietakers regning.

 • Alle endringer som ikke kan tilbakeføres til original stand skal godkjennes av utleier.


Branninnstruks

 • I tilfelle falsk brannutrykning forekommer, og som Leietaker selv har forårsaket, så er Leietaker selv økonomisk ansvarlig.

 • Tilfeller som kan forårsake falsk brannalarm er:

  • Aktiviteter som utvikler røyk, damp, støv eller gasser som vil kunne aktivisere røykdetektorer.

  • Aktiviteter som utvikler høy varme

 • Merk: Det er ikke tillatt med noen form for ild, fyrverkeri eller pyro.Opptak av lyd og bilde

 • Utleier kan ikke forhindre, eller holdes ansvarlig for, bruk av mobiltelefoner eller personlig kamera til fotografering eller videoopptak. Utleier kan gjøre lyd- eller bildeopptak til internt bruk eller til egen markedsføring.